course_img2

Tuyển dụng nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Đào tạo và phát triển nhân viên

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị học

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị chiến lược

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phát triển doanh nghiệp bền vững

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiếp cận thị trường: Khái niệm và công cụ thông tin

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh