course_img2

Quản trị dự án

Tổ chức IPM, Australia

course_img2

Văn hóa doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Lập kế hoạch kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị kinh doanh quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Marketing Quốc tế

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Hành vi tổ chức

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh