course_img2

Tiếp cận thị trường: Khái niệm và công cụ thông tin

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị quan hệ khách hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Kỹ năng Nghe - Nói theo chủ đề

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh