course_img2

Chuyên đề Pháp luật lao động

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị chiến lược

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Phát triển doanh nghiệp bền vững

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tiếp cận thị trường: Khái niệm và công cụ thông tin

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Quản trị quan hệ khách hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

course_img2

Tài chính doanh nghiệp

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh