Thông tin về khóa học


Khóa học tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay. Qua khóa học này sinh viên được nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của cách mạng Việt Nam; nâng cao được trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

\r\n

Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Khoa học cơ bản
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận
Thời lượng 3 tuần
Học phí Miễn phí
Đơn vị cung cấpTrường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề Khoa học cơ bản
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Học liệu Videos, Slides, Bài tập
Hình thức học Tự học
Cấp chứng nhận

Kỹ năng đạt được

Kỹ năng đạt được

Vận dụng

Phân tích

GHI DANH

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Bạn sẽ học gì từ khóa học này?

Module
Module 0

0,5h học trực tuyến

Giới thiệu khóa học

Module này giới thiệu đến người học thông tin về giảng viên, nội dung khóa học, thời lượng khóa học và tiêu chí đánh giá

Video, Slide

Module
Module 1

3,5h học trực tuyến

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; những nội dung quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Module này giới thiệu đến người học thông tin về Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; những nội dung quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Videos, Slides, Bài tập

Module
Module 2

3,5h học trực tuyến

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Module này giới thiệu đến người học thông tin về Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Videos, Slides, Bài tập

Gặp gỡ giảng viên

TS. Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Đánh giá khóa học

Để thực hiện việc đánh giá, vui lòng bấm vào dấu sao tương ứng

Các khóa học cùng chủ đề